פרשת השבוע: ויקהל-פקודי Parashat hashavua ויקהל-פקודי

בס״ד

פרשת השבוע: ויקהל-פקודי

מסופר בפרשה שאת הכיור בבית המקדש עשו ממראותיהן של הנשים ומדוע? על כל אדם לראות את זולתו כראי. כך בראותו את יתרונות וחסרונות הזולת, עליו להבחין בהם גם אצל עצמו וללמוד מכך כיצד לסלקם. לכן, כאשר באו הכוהנים ליטול ידיים לפני העבודה בבית המקדש, היה עליהם להתרחץ מכל פגם וחסרון והכיור הזכיר להם שכדי להבחין בחסרונות עצמם, עליהם להשתקף בזולת ואם יסתכלו רק על עצמם, זה יקשה עליהם מאד להבחין בחסרונותיהם.

כניסת שבת והדלקת נרות זמן ת”א: 18:33 יציאה שבת 19:32

שבת שלום ומבורך!

Traducción

Parashat hashavua ויקהל-פקודי

caso narrado que se hunden en el templo hizo de las mujeres y por qué? Alguien ve a otra persona en el espejo. Así que viendo las ventajas y desventajas de los demás, también es notable en sí mismo y aprender de ella cómo deshacerse de ellos. Así que, cuando eran los sacerdotes se lavan las manos antes de trabajar en el templo, que tenían que lavar todos los defectos y la deficiencia y se hunden recordándoles a diferenciar sus propios defectos, que deben reflejarse en los demás y aunque sólo sea para mirarse a sí mismos, es muy difícil distinguir sus deficiencias.

Shabat tiempo de encendido de velas y TA: 18:33 Salida sábado 19:32

Shabat Shalom y bienvenidos!

fuente:May Golan 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com