יום כיפור! Yom Kippur!

בס״ד
יום כיפור!
כניסת היום הקדוש, הדלקת נרות ותחילת הצום זמן ת”א: 18:29 הבדלה וסיום הצום 19:22
חברים יקרים, ביום הקדוש הזה אנחנו מבקשים בכל לב מכל אחד ואחת מחברינו והסובבים אותנו – סליחה ומחילה באופן אישי ומבקשים מבורא עולם שייתן בלב כל מי שחטאנו לו בכל דרך שהיא, שימחל לנו.
ונאמר כך: ריבונו של עולם, הריני מוחל לכל מי שדיבר ו/או כל דבר אחר כנגדי, ומבקש אני בלב שלם שלא ייענש ושתהיה לנו גמר חתימה טובה!
בתפילת יום הכיפורים נכתב: “מעביר אשמותינו בכל שנה ושנה”. במידת בשר ודם, אם יחטא איש לאיש וביקש סליחה ומחל לו ואחר כך חזר לסורו, קשה מאד שימחל לו בשנית.
אולם במידת הקדוש ברוך הוא, אין הפרש בין פעם אחת לאלף פעמים, כי הסליחה היא ממידת הרחמים ומידותיו הקדושות אינן בבחינת גבול ותכלית, אלא בבחינת אין-סוף, כמו שכתוב: “כי לא כלו רחמיך”. למדים אנו מן הפסוק, שתמיד יש לנו אבא בשמים שסולח ומוחל, אז מי אנחנו בשר ודם שלא נמחל איש לחברו, ונמצא את הדרך לאהוב ולכבד אחד את השני.
שיהיה לכולם צום מועיל וגמר חתימה טובה!

Traducción

Con la ayuda de Dios

Yom Kippur!

El comienzo del día santo, el encendido de las velas y el comienzo del ayuno de Tel Aviv: 18:29 Havdalá y el final del ayuno 19:22

Queridos amigos, en este día santo pedimos de corazón a todos y cada uno de nuestros amigos y a los que nos rodean – perdón y perdón personalmente y pedimos al Creador que entregue en los corazones de todos los que hemos pecado de cualquier manera, que nos perdone.

Y se dice: Señor de los mundos, perdono a todos los que hablaron y / o cualquier otra cosa contra mí, y pido de todo corazón que no sea castigado y que tengamos una buena firma final!

En la oración de Yom Kippur se escribió: ′′ Transfiriendo nuestra culpa cada año y año “. En la medida de carne y sangre, si un hombre pecó a un hombre y pidió perdón y le perdonó y luego volvió a su suru, lo que es muy difícil perdonarlo otra vez

Sin embargo, en la medida del Dios santo, no hay diferencia entre una y mil veces, porque el perdón es de la medida de la misericordia y sus dimensiones sagradas no están en un límite y propósito, sino en un examen interminable, como lo es Escrito: ′′ Porque tu misericordia no está llena “. Porque el uniforme que somos del verso, que siempre hay para nosotros un padre en el cielo que perdona y perdona, así que quiénes somos nosotros carne y sangre, que no perdonaremos a nadie a nadie su amigo, y encontrar la manera de amarse y respetarse mutuamente.

Que todo el mundo tenga un provecho rápido y una buena firma final!

 

Fuente: May Golan

Radio World Powered By : radioworld.com